FacebookTwitterFeed


Vogelgriep

ophokplicht2Vogelgriep (aviaire influenza, AI) is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk zijn voor onder meer kippen, eenden en kalkoenen. Sommige soorten vogelgriep kunnen ook mensen besmetten. In november 2014 is vogelgriep vastgesteld op meerdere pluimveebedrijven. Dit heeft ook gevolgen voor kinderboerderijen.

Uitbraak laagpathogene vogelgriep

Op 12 maart werd er vogelgriep geconstateerd bij een pluimveebedrijf in Barneveld. Het gaat om de laagpathogene variant. Bij uitbraak van de laagpathogene vogelgriep worden lokale maatregelen genomen.

Kinderboerderijen die niet in de buurt liggen van het betreffende besmette bedrijf, hoeven geen maatregelen te nemen.

Uitbraken vogelgriep sinds 2003

Sinds 2003 zijn er twee grote uitbraken geweest van hoogpathogene vogelgriep (in 2003 en 2014). In 2003 werden meer dan 30 miljoen dieren gedood, in 2014 zo'n 345.000 dieren. Er zijn 18 uitbraken geweest van laagpathogene vogelgriep. Hierbij zijn in totaal ruim 550.000 dieren geruimd.

Lokale maatregelen

Omdat een laagpathogene variant in sommige gevallen kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, wordt het besmette bedrijf meestal zo snel mogelijk geruimd. Ook wordt er dan een vervoersverbod ingesteld voor pluimee, eieren, pluimveemest en strooisel in een zone van circa 1 kilometer rondom het besmette bedrijf. Omliggende pluimveebedrijven worden onderzocht. Voor commercieel gehouden pluimvee geldt een ophok- en afschermplicht gedurende drie weken.


Opheffing maatregelen vogelgriep

In Nederland is sinds 30 november 2014 (Zoeterwoude) geen nieuwe uitbraak van vogelgriep meer vastgesteld. De maatregelen rondom de laatste uitbraak bij de Nederlandse grens (Emsland) lopen op donderdag 22 januari af. Dit betekent dat er geen H5N8 virus meer in de commerciële pluimveesector circuleert.

Er is daarom besloten dat vanaf donderdag 22 januari a.s. om 00:00 uur, alle beperkingen zoals deze zijn vastgelegd ter bestrijding van de uitbraak van vogelgriep worden opgeheven.

Een uitzondering hierop is de landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee. Omdat het virus nog steeds in wilde vogels circuleert, blijft de ophokplicht vooralsnog van kracht. Dit geldt niet voor kinderboerderijen.


Toezichtsgebieden vogelgriep opgeheven

Op 30 december is het laatste toezichtsgebied rondom de vogelgriep opgeheven. Dit betekent dat alle kippen, eenden en ander gevogelte niet meer afgeschermd of opgehokt hoeven te worden. Ook is de bezoekersregeling niet meer van kracht.

Voor commerciele bedrijven gelden er nog wel beperkende maatregelen. Kinderboerderijen moeten nog wel rekening houden met de afvoer van pluimveemest. 

Maatregelen voor kinderboerderijen


Vogelgriep in Duitsland en Italië: geen nieuwe maatregelen

Op 16 december is bekend geworden dat er ook H5N8 vogelgriep is aangetroffen in Duitsland en Italië bij twee kalkoenbedrijven. Beide bedrijven worden geruimd en er worden maatregelen genomen in de betreffende gebieden.

Voor de maatregelen in Nederland verandert er niks. Wel benadrukt het ministerie dat het belangrijk blijft om de hygiënemaatregelen in acht te blijven nemen om insleep te voorkomen.


Maatregelen vogelgriep verder versoepeld

Op 14 december heeft het Ministerie van EZ bekend gemaakt dat de maatregelen rondom de vogelgriep verder versoepeld worden. De afgelopen 14 dagen zijn geen nieuwe besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Voor heel Nederland, met uitzondering van de toezichtsgebieden, gelden daarom vanaf maandag 15 december dezelfde maatregelen.

Voor de rest van Nederland geldt dat er geen specifieke regio-indeling meer gehanteerd wordt. Wel blijven de maatregelen in stand die er voor moeten zorgen dat bij een introductie van het vogelgriepvirus op een commercieel pluimveebedrijf deze niet verder verspreid worden. Denk hierbij aan hygiëneprotocollen en klinische controles bij afvoer van kippen en eenden. Om de insleep van vogelgriep in de pluimveestallen te voorkomen, blijft het
treffen van strenge hygiënemaatregelen door pluimveebedrijven noodzakelijk.

Maatregelen voor kinderboerderijen buiten de toezichtsgebieden

Voor kinderboerderijen zijn de maatregelen verder versoepeld. De afschermplicht en bezoekersregeling is komen te vervallen. Het blijft wel verstandig om aan de hygiënemaatregelen te blijven voldoen. Tentoonstellingen voor hobbymatig gehouden pluimvee is ook weer toegestaan. De maatregelen zijn hier na te lezen.

Indien er onverhoopt de komende tijd toch een uitbraak van vogelgriep in Nederland zich voordoet dan zal in de betreffende regio dezelfde strikte maatregelen ingesteld worden die tot 15 december golden in het westelijk deel van Nederland (regio A).

Maatregelen in de toezichtsgebieden

De maatregelen in de beschermings- en toezichtsgebieden rond de besmette bedrijven blijven, conform Europese voorschriften, 30 dagen van kracht. Voor het toezichtsgebied rond Hekendorp geldt dat de eindscreening heeft plaatsgevonden. Het gebied zal op vrijdag 19 december a.s. worden vrijgegeven. Voor de gebieden rond de besmette bedrijven in Ter Aar en Kamperveen geldt dat deze op maandag 22 december a.s. worden vrijgegeven. Het gebied rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude zal nadat de eindscreening heeft plaatsgevonden worden vrijgegeven op woensdag 31 december.


Versoepeling afschermplicht buiten de toezichtsgebieden

Afgelopen week is ons meermalen gevraagd hoe het zit met de status van de maatregelen rondom de vogelgriep. Eindigen deze nu op 14 of 18 december of loopt dit langer door? Wij hebben deze vraag bij het ministerie neergelegd, maar ook zij kunnen daar nu (nog) geen antwoord op geven.

Zij gaven aan dat pluimveehouders er rekening mee moeten houden dat de maatregelen nog van kracht kunnen blijven. De trekvogels zijn immers nog niet allemaal voorbij en de laatste uitbraak is nog geen twee weken geleden. Wel gelden er voor kinderboerderijen buiten de toezichtsgebieden versoepelde maatregelen.

Versoepeling afschermplicht buiten de toezichtsgebieden

Buiten de toezichtsgebieden is de afschermplicht versoepeld. Letterlijk staat het volgende in de regeling:

"De afschermplicht betekent dat het gehouden pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee en/of huisdieren die op het bedrijf aanwezig zijn of met bezoekers."

Als uw kinderboerderij buiten één van de toezichtsgebieden ligt, kunt u dus makkelijker uw pluimvee en ander gevogelte afschermen. Vogels mogen ook in een ren of vijver gehouden worden, mits direct contact niet mogelijk is met publiek of andere dieren. De bezoekersregeling blijft wel van kracht, evenals het belang om goede hygiënemaatregelen te nemen.

In regio B, C en D mag mest op reguliere wijze afgevoerd worden, mits er geen vogelmest door de mest zit. De mest uit regio D mag alleen binnen regio D vervoerd worden.

Lees hier meer over de afschermplicht

Lees hier alle maatregelen buiten de toezichtsgebieden

Kinderboerderijen binnen de toezichtsgebieden

Voor de boerderijen die gelegen zijn in de gebieden, blijven nog wel de strenge regels gelden rondom de afschermplicht. Conform Europese regelgeving blijft dit 30 dagen van kracht. Het is nu nog niet bekend of de einddatum van deze maatregelen gewijzigd wordt. 

De maatregelen voor het eerste ingestelde toezichtsgebied rondom Hekendorp zijn van kracht tot 18 december 18 uur.

Lees hier meer over de afschermplicht

Lees hier alle maatregelen buiten de toezichtsgebieden


Betere hygiëne en maatwerk bij aanpak vogelgriep

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft een aangepast pakket van maatregelen aangekondigd om de vogelgriep in Nederland te bestrijden. De nieuwe maatregelen gaan donderdagmorgen 4 december 2014 om 00.00 uur in. De maatregelen richten zich meer op maatwerk en de nadruk op hygiëne. De recente vondst van het hoog-pathogene vogelgriepvirus bij twee smienten is een aanwijzing dat de vogelgriep via wilde eenden in Nederland terecht is gekomen. Verder concluderen deskundigen dat er in alle regio’s sprake is van losse besmettingen met het virus (er is dus geen onderling verband).

Maatregelen in toezichtsgebieden en regio A

De maatregelen in de tien kilometer zones (toezichtsgebieden) rond de besmette bedrijven blijven van kracht. Ook in het westen van Nederland (regio A), waar de meeste besmettingen zijn gevonden, blijven alle beperkende maatregelen, zoals een totaal vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel gelden. Ook de afschermplicht en het jachtverbod wordt in stand gehouden. Voor de kinderboerderijen in deze gebieden verandert er dus niks. 

Het westen van Nederland (regio A) wordt gezien als een risicogebied. In deze regio zijn veel waterrijke gebieden, waar ook de twee wilde eenden zijn aangetroffen met het hoogpathogene virus. De situatie is hier met drie uitbraken, waarvan de laatste in Zoeterwoude op 30 november jl., niet stabiel. Om die reden blijven in dit risicogebied alle beperkende maatregelen van kracht, in ieder geval de komende 14 dagen.

Geen specifieke regio-indeling meer in overige regio's

Voor de rest van Nederland geldt dat met uitzondering van het beschermings- en toezichtsgebied bij Kamperveen er geen specifieke regio-indeling meer gehanteerd wordt. Wel blijven de maatregelen in stand die er voor moeten zorgen dat bij een introductie van het vogelgriepvirus op een bedrijf deze niet verder verspreid worden. Voor deze regio’s wordt herbevolking van de stallen bij pluimveehouders mogelijk en het jachtverbod opgeheven. Wel blijven het verzamelverbod, tentoonstellingsverbod en de ophok- en afschermplicht van kracht, evenals de bezoekersregeling.

Voor kinderboerderijen verandert er dus weinig. Wel is de regio-indeling opgeheven en kan vee ook naar de andere regio's (B, C, D) vervoerd worden. 

Indien er onverhoopt de komende tijd toch een uitbraak van vogelgriep in Nederland zich voordoet buiten het risicogebied, dan zal voor die regio dezelfde strikte maatregelen instellen als die thans gelden in het risicogebied. Uitgangspunt daarbij blijft dat de pluimveedichte gebieden van Nederland worden gevrijwaard van het vogelgriepvirus.

Hygiënemaatregelen

Om de insleep van vogelgriep te voorkomen, is het nemen van goede hygiënemaatregelen noodzakelijk. Hierbij gaat het er vooral om om te voorkomen dat het virus van buiten naar binnen vervoerd wordt. Voor kinderboerderijen in waterrijke gebieden of waar veel 'risicosoorten' komen, is het dus extra belangrijk goede maatregelen te nemen. Onder risicosoorten vallen de zwanen, ganzen, eenden, reigers en meeuwen. Om deze dieren van het terrein te houden, kunnen ook een aantal eenvoudige maatregelen genomen worden, zoals:

  • Let op het voerbeleid. Zorg dat voerresten uit de weides worden opgeruimd om geen meeuwen of eenden te lokken.
  • Vraag bezoekers om eventueel aanwezige wilde watervogels niet te voeren. 
  • Ligt de kinderboerderij in een waterrijk gebied of in een park waar veel watervogels zijn? Loop dan elke dag een rondje door het park om te zien of er geen zieke of dode vogels zijn. Laat dit door een medewerker doen die niet de vogels verzorgt.
  • Neem geen zieke of gevonden (water)vogels aan die door bezoekers gebracht worden. Overleg met de dierenarts of dierenambulance hoe hiermee om te gaan. 

Kinderboerderijen zijn zelf verantwoordelijk voor de verbetering van de hygiëne op hun bedrijf. Hier zijn een aantal maatregelen te vinden.

De maatregelen worden later vandaag gepubliceerd in een regeling. Deze gaan vanaf 4 december 00.00 uur van kracht. Zodra deze maatregelen gepubliceerd zijn, passen we dit aan op de website.


Vogelgriep aangetroffen bij wilde eenden

In twee monsters van wilde eenden (smienten) in de omgeving van Kamerik bij Woerden is vogelgriep van het H5-type (hoogpathogeen) aangetroffen. De bemonstering is onderdeel van het onderzoek naar de mogelijke rol van wilde vogels in de verspreiding van vogelgriep in Nederland.

Daarnaast blijkt uit een analyse van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) dat de drie hoogpathogene vogelgriepgevallen in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen onafhankelijk van elkaar hebben plaatsgevonden. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgende stap

Op basis van resultaten uit het onderzoek naar wilde vogels en de analyse van het CVI zal Dijksma dinsdag 2 december 2014 tijdens het overleg met de sector bekendmaken wat de vervolgstappen zijn ten aanzien van de maatregelen die genomen zijn om vogelgriep te bestrijden.

Het is nog niet bekend of er ook voor kinderboerderijen nieuwe maatregelen volgen. Dit zal in de loop van de dag duidelijk worden.


Uitbraak in Zoeterwoude, geen nieuwe standstill

Vandaag is door de Rijksoverheid bekend gemaakt dat er een nieuwe, vijfde uitbraak is van de vogelgriep, ditmaal in Zoeterwoude. Alle legkippen worden geruimd. Morgen wordt duidelijk of het om type H5N8 gaat.

Maatregelen rondom het besmette bedrijf (toezichtsgebied)

Kinderboerderijen die gelegen zijn in het nieuwe toezichtsgebied moeten zich houden aan de maatregelen die gelden voor alle kinderboerderijen die in één van de toezichtsgebieden liggen. Die maatregelen zijn hier te vinden. Zij moeten er rekening mee houden dat er in deze gebieden strengere controles en handhaving plaatsvindt.

Maatregelen buiten de toezichtsgebieden

Voor kinderboerderijen die niet in het toezichtsgebied rondom Zoeterwoude liggen, verandert er niks. Er is geen nieuwe standstill afgekondigd. Er is ook niet gecommuniceerd dat de huidige maatregelen (die gelden tot 14 december) verlengd worden. Waarschijnlijk laat de overheid dit afhangen van de ontwikkelingen.


Afschermplicht en kinderboerderijen binnen toezichtsgebied

Vandaag is er door de NVWA aanvullende informatie gecommuniceerd rondom de afschermplicht. Deze informatie is belangrijk om door te lezen voor alle kinderboerderijen die opengesteld zijn voor het publiek. Ook is duidelijk geworden dat kinderboerderijen binnen de toezichtsgebieden onder voorwaarden weer mogen openen.

Verplichtingen rondom de afschermplicht

Elk verblijf is anders, daarom is maatwerk vereist. Hieronder een handreiking om te voldoen aan de afschermplicht. Er moet sprake zijn van een deugdelijke, fysieke afscheiding tussen de vogelverblijfplaatsen en het gedeelte waar bezoekers mogen komen. Het kan dus zijn dat u een deel van het terrein moet afzetten. 

  • De medewerker die de vogels verzorgt, moet 'met lege handen' het vogelverblijf in en uit kunnen gaan. Dat betekent dat het voer, water, strooisel, gereedschap, de mestcontainer en andere benodigdheden zich in het verblijf of op het afgezette stuk terrein bevinden (waar geen bezoekers komen).
  • Bezoekers mogen niet over het pad lopen waar ook mest, gereedschappen etc. van vogels over vervoerd worden. Hierbij geldt het 'schone weg/vuile weg-principe'. Bezoekers mogen dus alleen op de 'schone weg' komen. De looplijnen mogen elkaar ook niet kruisen.
  • Bezoekers mogen niet om het vogelverblijf/ren heen kunnen lopen.
  • De kinderboerderij moet er voor zorgen dat de vogelverblijfplaatsen niet te bereiken zijn voor publiek. Dat kan bijvoorbeeld door de dieren in een gesloten stal te houden. Ook kan een deel van het terrein afgeschermd worden waar de vogels gehouden worden. U kunt om het afgeschermde verblijf of terrein een fysieke afscheiding, zoals schapenhekken plaatsen.
  • Bezoekers mogen de deuren van de vogelverblijven niet kunnen openen. Maak duidelijk aan de bezoekers waarom het verblijf is afgezet: de kippen kunnen anders erg ziek worden.
  • U kunt ook het vogelverblijf 'inpakken' met zeil. Let er wel op dat de dieren nog voldoende licht en lucht krijgen. Eventueel kunt u een kant waar geen bezoekers, wilde vogels of andere dieren kunnen komen wat meer open laten. Zorg wel dat de bovenkant voorzien is van zeil i.v.m. overvliegende wilde vogels.
  • U mag een tijdelijke mestopslag maken met een waterdicht zeil op de grond, opstaande randen en een goed verzwaard zeil erover (zodat het niet weg kan waaien). Of kies voor het potstalprincipe. 

Hier is de volledige tekst van de website te vinden

Kinderboerderijen binnen het toezichtsgebied mogen ook open

Op 25 november heeft het ministerie EZ (26 november bevestigd door de NVWA) gecommuniceerd dat ook kinderboerderijen binnen de toezichtsgebieden geopend mogen zijn voor publiek, mits ze voldoen aan de verplichte maatregelen: de afschermplicht, de bezoekersregeling en het nemen van hygiënische maatregelen. Daarnaast blijven een aantal overige maatregelen wel gelden (geen tentoonstellingen, jacht etc.).

Het is voor deze kinderboerderijen extra belangrijk om aan de verplichte maatregelen te kunnen voldoen. 

Hier zijn alle maatregelen te vinden voor deze boerderijen


© 2017 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen