FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Aanpassingen maatregelen vogelgriep vanaf 30 maart

Vanaf 30 maart (als zich geen nieuwe uitbraken voordoen) worden de maatregelen vogelgriep voor een DEEL VAN NEDERLAND gewijzigd. Nederland is opgedeeld in 20 regio's. De deskundigencommissie heeft 6 van de 20 regio's vrijgegeven. Hier geldt geen ophok- of afschermplicht meer (zie kaartje hieronder). Dit betekent dat alle kinderboerderijen, houders en bedrijven in dit gebied hun pluimvee en watervogels weer kunnen laten loslopen en bezoekers mogen weer met deze dieren in contact komen (let op, gaat in vanaf 30 maart)

Hoog-risico en laag-risico gebieden vogelgriep:
De deskundigencommissie geeft aan dat het risico op besmetting met vogelgriep afneemt, omdat veel wilde watervogels wegtrekken of in kleine groepen of broedparen voorkomen in deze tijd van het jaar. Bij de keuze van de regio's is gekeken naar de pluimveedichtheid (aantal bedrijven met pluimvee en aantal dieren), het voorkomen van wilde watervogels (dus waterrijke gebieden) en het aantal uitbraken van vogelgriep sinds 2014. De gebieden waar het risico op besmetting laag is, zijn vrijgegeven en hierop zijn geen maatregelen vogelgriep meer van toepassing. 

Half april komt de deskundigencommissie weer bij elkaar om verder te praten over de maatregelen. Mocht er in de tussentijd een uitbraak voordoen, dan kunnen de maatregelen weer gewijzigd worden. 

Meldingsplicht vogelgriep
Vogelgriep is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. Ziet een (vee)houder of dierenarts symptomen die op vogelgriep kunnen wijzen? Dan moet dit direct worden gemeld bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88. Snelheid is geboden om de kans op verspreiding te verkleinen

Overzicht uitbraken
Een overzicht van alle uitbraken in 2017/ 2018 is hier te vinden: Actuele situatie vogelgriep 2017/ 2018

Huidige maatregelen vogelgriep (voor hoog-risico regio's): 

Maatregelen voor kinderboerderijen, dierentuinen en hobbyhouders

  • Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.
  • De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Bezoekers mogen niet in de verblijven van pluimvee en watervogels (risicogevogelte), maar het is wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken.
  • Alleen de mensen die de dieren verzorgen of wanneer noodzakelijk voor de gezondheid of welzijn van de dieren (bv. dierenarts) en gezondheid van personen hebben toegang tot de verblijven.

Toelichting op afschermplicht: Dit betekent dat houders passende maatregelen nemen om zo veel mogelijk te voorkomen dat de gehouden vogels in contact komen met in het wild levende vogels of vogels van andere houders. Deze maatregelen kunnen per situatie verschillen. 

Bij de ophokplicht (NIET verplicht voor kinderboerderijen/ dierentuinen en hobbydierhouders) is het verplicht de dieren onder te brengen in een gebouw of afgesloten ruimte. Gebleken is dat dit met name bij watervogels welzijns- en gezondheidsproblemen opleverde. De ophokplicht geldt alleen voor commerciele houderijen. 

Voor welke vogels gelden deze maatregelen?

De maatregelen gelden voor het zgn. risicogevogelte. Hieronder wordt verstaan: pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden.

  • Pluimvee: hoenderachtigen waaronder kippen, fazanten, kalkoenen, parelhoenders, pauwen
  • Loopvogels: struisvogels, nandoes, kasuarissen en emoes en kiwi's
  • Watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns

    Voor de overige vogelsoorten gelden geen maatregelen (tenzij deze binnen het beschermings/ toezichtsgebied (bt-gebied) gehouden worden).  

Toelichting op de kaart:

Blauwe regio's (laag-risco): Geen ophok- of afschermplicht (nr. 8, 11, 17, 18, 19 en 20)
Rode regio's (hoog-risico): Maatregelen vogelgriep nog van kracht (alle overige nr's) 

 

 

Bron: Kamerbrief Stand van zaken vogelgriep - maart 2018

Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen