FacebookTwitterFeed


Nieuws van vSKBN

Samenvatting enquête: Kinderboerderijen en Kwaliteit

Wat versta je onder kwaliteit? Heb je het Keurmerk kinderboerderijen of juist niet? Wat moet er in het keurmerk staan en wat absoluut niet? Deze en nog een aantal andere vragen hebben we gesteld aan onze leden. Leden met het keurmerk en leden zonder het keurmerk. De enquête is ingevuld door 38 respondenten met keurmerk en 46 respondenten zonder keurmerk. De belangrijkste resultaten hebben we hier samengevat. 


Iedereen die hieraan meegewerkt heeft: heel erg bedankt!

Keurmerk boerderijen hebben vaak meer betaalde medewerkers
De indruk is dat het voor kinderboerderijen met alleen vrijwilligers lastiger is het keurmerk te behalen, dan voor kinderboerderijen die werken met beroepskrachten. Bij de respondenten met keurmerk zijn er het vaakst vier of meer betaalde medewerkers in dienst. Bijna een kwart van de organisaties werkt alleen met vrijwilligers, terwijl er maar één vrijwilligerskinderboerderij met keurmerk aanwezig is onder de respondenten.
De enquête is in de meerderheid van de gevallen ingevuld door de beheerder/ bedrijfsleider van de kinderboerderij.
Waarom wel of geen keurmerk?

Kinderboerderijen willen aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving
Bijna alle kinderboerderijen in bezit van het keurmerk geven aan het belangrijk te vinden aantoonbaar te voldoen aan wet- en regelgeving. Ongeveer een kwart heeft het van de leidinggevende of organisatie opgekregen om het te behalen. De kinderboerderijen met keurmerk geven aan wat het voor hen heeft opgeleverd: meer inzicht in eigen bedrijf, positieve presentatie naar buiten toe, duidelijke procedures voor iedereen, meer geld en inzet vanuit gemeente/ subsidieverstrekker, bewustwording, kwaliteit en professionaliteit.
Het keurmerk moet iedere paar jaar hertoetst worden. De meesten willen de hertoetsing laten uitvoeren, maar een kwart geeft hiervoor wel voorwaarden aan: Dit hangt af van de invulling van het keurmerk, de inspanningen van de vSKBN, de kosten en of het erkend wordt door het ministerie.

Kosten spelen grote rol bij het niet behalen van het keurmerk
De kosten spelen bij het grootste deel van de kinderboerderijen zonder keurmerk een rol, zowel voor toetsing als voor aanpassingen. Daarnaast vinden veel boerderijen het een lastig en ingewikkeld traject. Overigens geeft bijna een derde aan het wel te willen behalen of ermee bezig te zijn.
De meeste respondenten willen graag steun ontvangen van de vSKBN bij het behalen van het keurmerk.

Wat moet er wel en niet in het keurmerk staan?
Het grootste deel van de respondenten vindt dat het keurmerk zowel wet- en regelgeving en kwaliteitseisen moet bevatten. Over sommige eisen is wel discussie, waarbij vooral kinderboerderijen met vrijwilligers aangeven niet aan alle eisen te kunnen voldoen, met name de Arbo-eisen in de RIE geven problemen. Voor vrijwilligersorganisaties zijn niet alle eisen verplicht.

Aandacht voor kwaliteit bij zowel keurmerkhouders als niet-keurmerkhouders
Het overgrote deel van de kinderboerderijen is in bezit van GD Keurmerk Zoönosen en/ of heeft aandacht voor kwaliteit op verschillende manieren, waaronder gebruik van protocollen.

Concluderend: De meeste kinderboerderijen vinden het keurmerk belangrijk, ook een groot deel van de niet-keurmerkhouders, maar zijn wel in afwachting van verdere ontwikkelingen.

Veel gestelde vragen en opmerkingen

Het schone weg – vuile wegprincipe levert voor ons problemen op
Dit is opgenomen in criterium 2.7 van het keurmerk. Deze term komt uit de commerciële veehouderij, waarbij er een aparte en gescheiden schone en vuile weg is. Hierdoor levert deze term vaak verwarring op en schept hoge verwachtingen, omdat dit vaak niet of lastig te realiseren is op een kinderboerderij. Praktisch gezien gaat het erom dat het schoon is, dat bezoekers niet overal door de mest hoeven te lopen. Dit kan bijvoorbeeld door de mestroute schoon te houden, kruiwagens niet te vol te laden en de stal of weide tijdelijk af te sluiten tijdens het uitmesten. Op sommige kinderboerderijen wordt al het schoonmaak- en uitmestwerk vóór de openingstijd gedaan, maar dat is niet overal mogelijk.

Het keurmerk verandert steeds, zo weten we niet waar we aan toe zijn
Een keurmerk is een ontwikkeltraject. De vSKBN koos eerst voor een trapsgewijze certificering met ‘Goed voor elkaar’ (alleen wet- en regelgeving) en ‘Prima voor Elkaar (wet- en regelgeving en kwaliteitseisen). Uiteindelijk is gekozen voor een eenduidig ‘Keurmerk Kinderboerderijen’ als vervolg op ‘Prima voor Elkaar’. De wet- en regelgeving verandert echter voortdurend en inzichten ook. Daarom moet het keurmerk steeds actueel worden gehouden aan de geldende eisen. Dit levert de kinderboerderij ook veel op, want door het keurmerk te hebben en behouden blijf je bij. De vSKBN zorgt ervoor dat eventuele veranderingen goed gecommuniceerd worden.

Ik heb al het Keurmerk Zoönosen, wat voegt dit nog toe?
Het keurmerk Zoönosen richt zich op hygiëne en ziekte-overdracht tussen dier en mens. Een erg belangrijk onderwerp, maar het keurmerk Kinderboerderijen is veel breder. De eisen die in het Keurmerk Zoönosen zitten, zijn ook opgenomen in het Keurmerk Kinderboerderijen, maar daarnaast is hierin veel aandacht voor dierenwelzijn, vakbekwaamheid en arbo-eisen, ook voor vrijwilligers. Het Keurmerk Kinderboerderijen omvat alle eisen die gelden voor kinderboerderijen. Hier haal je uit wat voor jouw situatie van toepassing is.

Wat is wettelijk in het keurmerk en wat niet?
In het keurmerk is per criterium aangegeven uit welk wetsartikel dit afkomstig is. Niet alle criteria zijn wettelijk, maar zeker 80% is dit wel. We hebben een apart document gemaakt (bijlage/ download), waarin overzichtelijk is te zien of het om wettelijke eisen gaat of kwaliteitscriteria.

Wel of geen extra eisen op gebied van dierenwelzijn
Dierenwelzijn is op kinderboerderijen vanzelfsprekend, maar in de reacties zien we een verschillende gewenste invulling hiervan. Sommigen vinden de eisen nog niet ver genoeg gaan en anderen geven aan dat de eisen inmiddels veel te streng zijn. Een deel hiervan zijn kwaliteitseisen en dus bespreekbaar.

We willen met kinderboerderijen deze en andere kwaliteitseisen bespreken, zodat we tot passende criteria en omschrijvingen kunnen komen. 

Wat heb ik als boerderij aan zo’n bordje?
Het behalen van het keurmerk is meer dan alleen het krijgen van een bordje. Het is ook een kans. Je laat daarmee namelijk zien dat je voldoet aan alle wet- en regelgeving en eventuele kwaliteitseisen en dat je er alles aan doet om jouw boerderij zo professioneel mogelijk te runnen. Richting je bezoekers, maar ook richting samenwerkingspartners en de gemeente. Verschillende kinderboerderijen hebben dankzij het behalen van het keurmerk extra subsidie en zelfs nieuwbouw gekregen, omdat de gemeente zag dat de boerderij niet zomaar een plek was om “konijntjes te knuffelen”, maar een professioneel bedrijf waar invulling wordt gegeven aan allerlei maatschappelijke doelen die de gemeente belangrijk vindt. En daar hebben zij best geld voor over.

Werkgroep Kwaliteit Kinderboerderijen/ stand van zaken
De werkgroep heeft voor ogen dat iedere boerderij kwaliteit levert. Als vSKBN willen we dit ondersteunen. Er ligt een uitgebreid handboek, die we op dit moment kritisch aan het bekijken zijn. Het is een waardevol document met ontzettend veel informatie. We vragen ons af hoe we dit nog toegankelijker kunnen maken, met name voor kleinere organisaties.

Ook onderzoeken we de mogelijkheden van een toetsing. Hoe organiseer je dat en wat kost dit dan? Hierbij is natuurlijk weer het uitgangspunt dat het voor iedereen mogelijk moet zijn.


 

Volg ons!

vSKBNederland EFCF congres, doe ook mee!Dit jaar organiseert de vSKBN het jaarlijkse EFCF-congres ( European Federation of City F… https://t.co/3UCC4Hr1kR
vSKBNederland RT @KiboActief: @brinkster20 Daar passen ook kinderboerderijen wel bij. Op dit in ontwikkeling project onbeperkte beleving op de kinderboer…
vSKBNederland RT @KiboActief: Kinderboerderijen (3x) in Enschede per 1 juli rookvrij https://t.co/QnuzpezIkr Mooi nieuws @Gem_Enschede @GGDTW_leefstijl @…
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen