FacebookTwitterFeed


Ontwikkelingen Afrikaanse varkenspest in Europa

Afrikaanse varkenspest (AVP) vindt zijn oorsprong in Afrika en komt sinds 2007 ook voor in Rusland. Daar bleef het vele jaren toe beperkt, maar inmiddels schuift het via Europa langzaam deze kant op. Het ministerie van LNV wil houders graag informeren over de huidige ontwikkelingen en vraagt om alert hierop te zijn. 


Afrikaanse varkenspest
Afrikaanse varkenspest is een ernstige virusziekte bij gehouden varkens en wilde zwijnen die gepaard gaat met ernstige verschijnselen, veel sterfte en met aantasting van dierenwelzijn. De ziekte verspreidt via directe tussen dieren, en ook indirect met materialen zoals gereedschap, wagens en kleding. Door Afrikaanse varkenspest getroffen varkens worden na een incubatietijd van 4 tot 19 dagen acuut ziek, hebben koorts (40 tot 41°C), leucopenie (verminderd aantal witte bloedcellen), bloedingen in inwendige organen, huidbloedingen (vooral op de oren en de flanken) en kunnen acuut sterven (Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren). 

Deze ziekte is meldingsplichtig en verdenkingen moeten gemeld worden bij de NVWA. 

Stand van zaken 
Sinds 2014 is AVP in vier Oost-Europese lidstaten aangetroffen: Polen en de drie Baltische staten. De ziekte is daar nog niet onder controle. In Polen is op 17 november 2017 Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij wilde zwijnen in de buurt van Warschau. Dit gebied ligt hemelsbreed ongeveer 150 km ten westen van eerder besmette regio’s in Polen. Menselijk handelen is waarschijnlijk de reden dat de ziekte nu in dit nieuwe gebied is geïntroduceerd. In de eerder besmette regio’s in Polen neemt het aantal uitbraken bij gehouden varkens en gevallen van AVP bij wilde zwijnen toe. De situatie in Polen en de spreiding van de ziekte naar het nieuwe gebied bij Warschau vormen een zorgelijke ontwikkeling.
 
Ook de drie Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, hebben dit jaar nog besmettingen gemeld, bij gehouden varkens en bij wilde zwijnen. In Letland lijkt de situatie iets lijkt te verbeteren, in Litouwen zijn in een nieuw gebied besmette zwijnen gevonden en in Estland zijn nog uitbraken bij gehouden varkens geweest.
 
Afgelopen zomer is de ziekte ook verspreid naar Tsjechië en Roemenië. De Tsjechische overheid heeft na de eerste melding van AVP in wilde zwijnen rigoureuze maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hekken rondom het besmette gebied met wilde zwijnen en een intensieve monitoring. De gevallen hebben zich tot nu toe beperkt tot dit besmette gebied. In Roemenië, waar AVP werd aangetroffen in twee kleinschalige varkenshouderijen, lijkt de situatie onder controle.
 
Er is meerdere malen gesuggereerd dat menselijk handelen verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus naar nieuwe gebieden, maar ook bij uitbraken op varkensbedrijven. De precieze routes van verspreiding zijn echter niet aangetoond. Het voederen van varkens met gewassen die afkomstig zijn uit een besmette omgeving wordt wel gezien als mogelijke route, evenals swill voedering en het achterlaten van materiaal van geschoten wilde zwijnen in de bossen en op het land. Ook illegale verplaatsingen van wilde zwijnen worden genoemd als mogelijke verspreidingsroute.
 
Risico's voor Nederland
Tot nu toe werd het risico van verspreiding naar Nederland niet erg hoog ingeschat. De sprong van de ziekte in westelijke richting in Polen is echter wel een indicatie dat het van het grootste belang is alert te blijven. Men dient zich bewust te zijn van de permanente dreiging van introductie van de ziekte in vrije EU lidstaten waaronder Nederland. De bevinding dat de ziekte al sinds 2014 in wilde zwijnenpopulaties in de vier lidstaten in het noordoosten van de EU aanwezig is geeft aan dat de ziekte moeilijk te bestrijden is. De situatie lijkt in die landen op korte termijn niet te verbeteren.
 
EU lidstaten moeten blijven inzetten op het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte. Jagers dienen te voorkómen dat resten van besmette wilde zwijnen in natuurgebieden worden achtergelaten, illegale transporten vanuit besmet gebied naar vrije landen en regio’s dient te worden voorkómen en iedereen, met name varkenshouders, hun personeel en jagers dienen passende bioveiligheidsmaatregelen te nemen. De verplichte extra reiniging en desinfectie van wagens die terugkomen uit landen waar AVP in gehouden varkens is aangetroffen is nog steeds verplicht.
 
Een eventuele uitbraak van AVP in Nederland heeft desastreuze gevolgen voor de varkenshouderij. Ook besmetting van wilde zwijnen zou grote gevolgen hebben zowel voor deze zwijnen als voor de varkenssector. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft, dat men passende maatregelen neemt en dat men zich realiseert wat de gevolgen zijn van AVP in Nederland (Bron: ministerie van LNV). 

Aanbevelingen voor kinderboerderijen:
Afrikaanse varkenspest kan worden overgebracht via wilde zwijnen, maar ook via voeding. 
- Direct contact met wilde zwijnen en gehouden varkens moet voorkomen worden.
- Het is belangrijk dat bezoekers de varkens niet voeren met meegebrachte voedingswaren. De swill-verordening is van toepassing. Dat betekent dat voedselrestanten uit keuken of restaurant niet aan varkens gevoerd mogen worden. 
- Wees altijd alert op ziekteverschijnselen.

Volg ons!

vSKBNederland Vacature op onze website: @030Natuurlijk is op zoek naar een nieuwe directeur. Onder deze stichting vallen onder an… https://t.co/tsAdXPh6TU
vSKBNederland RT @NVWA_Landbouw: Vaccinatie Q Koorts voor 1 aug. Geldt naast melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbedrijven ook voor #kinderboer
vSKBNederland We hebben 10 projecten ontvangen die kans maken op de Ida Zilverschoonprijs twv € 2.500. We zoeken nog leden voor d… https://t.co/dELFqAyjnZ
© 2018 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen